Yalın 6 Sigma Sözlüğü

6 Sigma

İstatistiksel olarak; milyonda 3,4 hata – % 99,99966 mükemmellik yönetsel olarak; müşteri isteklerini yüksek kaliteli ve hatasız süreçler ile karşılamayı hedefleyen bir yönetim tarzıdır.

Sigma

Bir topluluktaki standart sapmayı tanımlamak için kullanılan istatistik ölçüm biriminin sembolü olan Yunan alfabesi harfidir. Verilerin değişkenliğini veya yayılımını ölçer.

Sapma - Varyasyon

Bir proseste her zaman aynı sonuç ve değerlerle ürün ve servis sunmak mümkün değildir. Değerler arasındaki farklılıktır.

Genel Sebepli Varyasyon

Rassal ve sistemin doğası içinde olan varyasyondur.

Özel Sebepli Varyasyon

Tahmin edilemeyen, aralıklı olarak ortaya çıkan ve genellikle proses içindeki bir elemandan kaynaklanan varyasyondur.

Usta Siyah Kuşak

Tam zamanlı çalışan, daha önce Siyah Kuşaklık yapmış liderlerdir. Siyah Kuşakları eğitir, Siyah Kuşak projelerine koçluk eder.

Siyah Kuşak

Tam zamanlı çalışan, daha önce Siyah Kuşaklık yapmış liderlerdir. Siyah Kuşakları eğitir, Siyah Kuşak projelerine koçluk eder.

Uzman Yeşil Kuşak

Uzman Yeşil Kuşak Projelerine liderlik eden, yarı zamanlı proje liderleridir.

Yeşil Kuşak

Projelerde yarı zamanlı destek sağlayan proje ekip üyeleridir.

Proje Sponsoru

Projenin sahibidir. Alanındaki projelerin tespit edilmesine ve önceliklerin belirlenmesine liderlik eder.

DMAIC

Mevcut Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yapılan 6 Sigma projeleridir.

DMEDI

Yeni oluşturulan süreçlerin veya kırık süreçlerin yeniden yapılmasına yönelik 6 Sigma projeleridir.

Kick off

Proje başlangıç toplantılarıdır.

Gateway

Proje faz geçiş toplantılarıdır.

Proje Bildirisi

Projenin neden yapıldığını, hedefinin, kısıtların ve fırsatların ne olduğunu, kullanılacak kaynakları ve proje planını açıklayan dokümandır.

SMART

Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman Sınırlı.

SIPOC

Sürece ait tüm ilgili elemanların ekipçe tanınması amacıyla kullanılan bir araçtır (Supplier, Input, Process, Output, Customer).

Quick Win

Kolay ve hızlı uygulanabilecek, düşük maliyetli ve ekibin kontrolü altında olacak hızlı kazanım fırsatlarıdır.

VOC

Müşterinin Sesidir.

CCR

Kritik Müşteri Talebidir.

VOB

İşin Sesidir.

CBR

Kritik İş Talepleridir.

BRM

İş Risk Yönetimidir. Proje sonuçlarının mevcut süreçler üzerindeki etkisinin önceden belirlenmesini sağlar.

Operasyonel Tanım

Ekibin ölçmeyi kararlaştırdığı değerler üzerinde ne, nasıl ve kim anahtar nitelikleri üzerinde uzlaştıran bir konsepttir.

Pugh Matrisi

Konsept seçim matrisidir.

AHP

Seçim kriterlerini birbirleri ile ilişkilendirerek ve bu şekilde önem derecesi tespit edilmesini sağlayan karar verme metodudur.

5S

Organize, temiz ve yüksek performans gösteren bir iş ortamının yaratılması ve muhafaza edilmesini sağlayan bir süreç ve metottur.

Kapasite

Bir sürecin belli bir periyotta azami düzeyde üretebileceği ürün/hizmet miktarı.

Takt Oran

Müşteriler tarafından belli bir periyotta talep edilen ürün/hizmet miktarı.

Zaman Tuza

Toplam süreci geciktiren herhangi bir süreç adımı.

Kısıt

Müşteri talebinin karşılanmasını engelleyecek zaman tuzağı.

Değer Akış Haritası

Malzeme ve bilgi akışını ve önemli parametreleri de içeren geliştirilmiş iş akış şemasıdır.

Histogram

Bir değişkenin verilerinin orta noktasını, dağılımını, şeklini ve dışarıda kalan noktalarını gösterir.

Run Charts

Gözlemin zaman içindeki veri noktalarını gösterir.

Control Charts

Veri noktalarının zaman içindeki değişimini, kontrol limitleri ve ortalamaları gösterir.

Scatter Diyagram

Y çıktısının X girdisine verdiği tepkileri gösterir.

Hipotez Testleri

Bir istatistiksel parametrenin (ortalama, standart sapma vs.) elimizdeki değerlerden (ilgi alanımızdan) farklı olup olmadığını belirtir.

ANOVA

İkiden daha fazla örneklemlere ait ortalamaların karşılaştırılmasını sağlayan testtir.

t-Test

2 grup arasında fark olup olmadığını anlamak için yapılan testtir.

Regression
(Linear & Multiple)

İyi tanımlama, özetleme, tespit etme ve rakamsallaştırmak için kullanılır.

Logistic Regression

İlişkiyi tanımlama, özetleme, tespit etme ve rakamsallaştırmak için kullanılır.

EMEA

Hata Şekli ve Etkileri Analizidir.

FMEA

Hata Şekli ve Etkileri Analizidir.